anglia niemcy Russia

Ekspertyzy budowlane Wrocław

Przygotowujemy opinie i orzeczenia o stanie technicznym konstrukcji oraz obiektów budowlanych. Opracowania te wykonuje się w przypadku niepokojącego stanu technicznego budynku (konstrukcji) lub w celu okreslenia możliwosci jego modernizacji.

Zły stan techniczny, który jest nam zgłaszany przez właścicieli obiektów, wiąże się często z degradacją elementów konstrukcyjnych lub obudowy budynku i problematyką związaną z trwałością elementów budowli. Czynniki wpływające na stopień zniszczenia konstrukcji to przede wszystkim korozja części stalowych i korozja betonu pod wpływem wody i środowiska atmosferycznego.

Innym elementem, z którym mamy do czynienia np. w przypadku konstrukcji drewnianych to działalność szkodników i zagrzybienie. Zniszczenia elementów konstrukcji nośnej mogą być na tyle znaczące, że obiekt staje się niebezpieczny dla swoich użytkowników.

Ekspertyzy budowlane - Skorodowana belka konstrukcji Wysuwające się cegły z głowicy słupa budynku Ekspertyzy - Skorodowana belka nośna stropu kolebkowego
Skorodowana belka nośna budynku Wysuwające się cegły z głowicy słupa Skorodowana belka nośna stropu kolebkowego
Pęknięty gzyms i ściana Ekspertyzy - Pęknięty gzyms w budynku zabytkowym Pęknięty komin
Pęknięty gzyms i ściana w wyniku zacieków wody z dachu Pęknięty gzyms w budynku zabytkowym Pęknięty komin

 

Ekspertyza - Uszkodzona elewacja Ekspertyza budowlana - Pêkniety mur
Ekspertyza - Uszkodzona elewacja
Ekspertyza - Uszkodzenie muru ceglanego Uszkodzenie elewacji obiektu zabytkowego: 7. Uszkodzona elewacja budynku przez wodę i czynniki atmosferyczne 8. Uszkodzona elewacja - wykruszone cegły 9. Pęknięty mur w pasie międzyokiennym 10. Uszkodzenie muru ceglanego przez owady.

Błędnie wykonana konstrukcja budynku

lub jego elementu, może być przyczyną problemów związanych z użytkowaniem budynku. W skrajnych przypadkach może to skutkować uszkodzeniem obiektu. Przyczyną często jest niedbalstwo oraz wykonywanie prac niezgodnie ze sztuką budowlaną i projektem.

Ekspertyzy budowlane Wroc³aw - Wiê¡ba dachowa Element konstrukcji więźby dachowej
Blednie zamontowana rynna
Ekspertyzy budowlane Wroc³aw - Zacieki na poddaszu 1. Więźba dachowa podparta na podłożonej pod nią desce. 2. Błędnie zamontowana rynna (woda z deszczu nie jest przez nią odprowadzana). 3. Źle zamocowany element konstrukcji więźby dachowej, który odpadł, pod wpływem obciążenia wiatrem. 4. Zacieki na poddaszu (uszkodzone pokrycie dachowe).

 

Błędy montażu konstrukcji

mogą być przyczyną awarii fragmentu obiektu budowlanego a także stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Montażem konstrukcji budowlanych powinny zajmować się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które wykonują prace budowlane na podstawie dokumentacji projektowej. Niestety w praktyce bywa różnie. Do największych problemów wykonawczych dochodzi wówczas, gdy błędy w dokumentacji projektowej nakładają się z błędami wykonawczymi na budowie. Błędy wykonawcze związane są bardzo często z brakiem odpowiedniego nadzoru na budowie bądź nie zawsze uzasadnionych względów oszczędnościowych.

Przeszklone fasady są powszechnie projektowane przez architektów w celu doświetlenia budynku oraz nadaniu elewacji ciekawej formy architektonicznej.

W projektowaniu fasad aluminiowych i ich wykonawstwie ważnym zagadnieniem jest odpowiednie wyeliminowanie możliwości powstania ogniw galwanicznych pomiędzy różnymi metalami zastosowanymi w fasadzie (stal zwykła, aluminium, ocynk, stal nierdzewna). Oprócz elementów metalowych w fasadzie znajdują się tafle szklane. Szkło jest materiałem kruchym i łatwo podatnym na uszkodzenia mechaniczne, istotną kwestią jest więc określenie na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych grubości szkła i rodzaju jego obróbki (termicznej i mechanicznej), dobranie materiałów dystansowych oddzielających szkło od elementów metalowych oraz sprawdzenie dopuszczalnych przemieszczeń projektowanej tafli szklanej. Projektowanie fasad jest zagadnieniem złożonym i wymaga wiedzy nie tylko na temat statyki budowli, ale także materiałoznastwa.

1. Błędny montaż konsol fasady grożący awarią fasady. Konsole nie przylegają do betonu, przestrzeń pomiędzy blachą czołową konsoli a ścianą żelbetową wypełniona klinem drewnianym lub kawałkiem rury, kotwy wygięte, często bez nakrętek. Brak wszystkich śrub potrzebnych do montażu słupa aluminiowego.

Błędny_montaż Błędny_montaż Błędny_montaż

2. Konsole fasady zaprojektowano w tym samym miejscu, gdzie znajduje się dylatacja aluminiowego słupa fasady. W przestrzeni pomiędzy blachami konsoli a słupem znajdują się łby śrub, których tam być nie powinno. Aby wykonać na budowie takie połączenie, montażyści odgięli blachy konsoli do zewnątrz.

Ekspertyza hali Stalowej Ekspertyzy - Suwnica na podtorzu w hali stalowej

3. Nieszczelne elementy izolacji nad slupami fasady.

Ekspertyza hali Stalowej

4. Niepasujące konsole przecięto. Przecięcie elementów powoduje nie tylko zagrożenie korozja, ale przede wszystkim brak możliwości przeniesienia wszystkich zakładanych w obliczeniach obciążeń.

Ekspertyza hali Stalowej

5. Błędne kotwienie słupa fasady w obrębie uszkodzonej krawędzi betonowego murka.

Ekspertyza hali Stalowej

Modernizacja budynku

często pociąga za sobą konieczność zwiększenia obciążeń na poszczególne elementy konstrukcyjne. Należy wówczas sprawdzić metodą obliczeniową, czy konstrukcja przeniesie dodatkowe obciążenia i czy nie stwarza to zagrożenia dla użytkowników. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku modernizacji produkcji w halach przemysłowych i wymianą suwnic.

Zbieramy wówczas niezbędne informacje dotyczące obiektu.
Wykonujemy m.in. odkrywki fundamentów, inwentaryzację konstrukcji budowlanej, badania wytrzymałości betonu (nieniszczące i niszczące), odkrywki i inwentaryzację zbrojenia itp.

Ekspertyza hali Stalowej Ekspertyzy - Suwnica na podtorzu w hali stalowej Fragment hali
Odkrywka fundamentu w hali stalowej Suwnica na podtorzu w hali stalowej- detal (widać szynę jezdną, odbój i zderzak suwnicy) Fragment hali z suwnicą

Modernizacja obiektu to także jego przebudowa i zmiana jego funkcji. Właściciele starych budynków bardzo często nie są w posiadaniu dokumentacji obiektu. Projektant wykonujący adaptację budynku do nowych funkcji potrzebuje informacji nie tylko na temat gabarytów, ale także rodzaju konstrukcji. Wówczas konieczne okazuje się wykonanie inwentaryzacji i odkrywek na istniejącym obiekcie.

Konsekwencje starzenia się materiałów budowlanych

Poniższe przykłady przedstawiają awarie w budynkach, do których dochodzi na skutek starzenia się materiałów budowlanych. Pawilon o konstrukcji nośnej stalowej wybudowany w latach 80-tych został przekryty płytami z eternitu. Płyty eternitowe produkowano na bazie cementu z domieszka włókien azbestowych i w tym czasie był to materiał szeroko stosowany w budownictwie. W chwili obecnej użycie materiałów zawierajacych azbest jest zabronione i w przypadku zniszczenia materiałów wyprodukowanych na bazie azbestu, należy je w sposób bezpieczny usunąć i zutylizować. W ww. budynku doszło do spekania płyt eternitowych pod wpływem cyklicznych zmian temperatur. Płyty pękały w sposób kruchy i powodowały liczne uszkodzenia pokrycia dachowego. Uszkodzenie pokrycia dachu jest przyczyną jego nieszczelności i powstania zacieków do użytkowanych pomieszczen. Moze również powodowac korozje stalowych elementów konstrukcyjnych budynku.

Odkrywka fundamentów Odkrywka belki stropowej Ekspertyzy - Przebicie w ścianie
Papa jest mocno połatana. W konsekwencji pokrycie dachowe nie jest szczelne. Pęknięta płyta eternitowa pokrycia dachowego traci swoja nośność. Konstrukcja stalowa dachu, która została wykonana jako przekrycie strukturalne - korozja stali.
Odkrywka fundamentów Odkrywka belki stropowej
Panel ścienny budynku z lat 80-tych. Pęknięta szyba w witrynie.

Przykłady wykonywanych przez nas odkrywek

Prawidłowo wykonana odkrywka ukazuje interesujący projektanta element budynku. Narusza strukturę obiektu w sposób niezbędny, minimalny i konieczny dla celów uzyskania maksimum informacji na temat konstrukcji, nie stanowiąc zagrożenia dla użytkowników ani nie przyczyniając się do awarii obiektu.

Odkrywka fundamentów Odkrywka belki stropowej Ekspertyzy - Przebicie w ścianie
Odkrywka fundamentów Odkrywka belki stropowej i budowy stropu Odkrywka - przebicie w ścianie

Cennik usług ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu!
 

Mapa strony | 2MBudownictwo.com.pl to profesjonalne projekty konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz ekspertyzy budowlane.
Budownictwo ogólne i przemysłowe. Zapraszamy - Wrocław ul. Majakowskiego 12/3