Ekspertyzy budowlane Wrocław

Przygotowujemy opinie i orzeczenia o stanie technicznym konstrukcji oraz obiektów budowlanych. Opracowania te wykonuje się w przypadku niepokojącego stanu technicznego budynku (konstrukcji) lub w celu określenia możliwosci jego modernizacji.

Zły stan techniczny, który jest nam zgłaszany przez właścicieli obiektów, wiąże się często z degradacją elementów konstrukcyjnych lub obudowy budynku i problematyką związaną z trwałością elementów budowli. Czynniki wpływające na stopień zniszczenia konstrukcji to przede wszystkim korozja części stalowych i korozja betonu pod wpływem wody i środowiska atmosferycznego.

Innym elementem, z którym mamy do czynienia np. w przypadku konstrukcji drewnianych to działalność szkodników i zagrzybienie. Zniszczenia elementów konstrukcji nośnej mogą być na tyle znaczące, że obiekt staje się niebezpieczny dla swoich użytkowników.

Fot.1 Skorodowana belka nośna budynku.

Fot.2 Wysuwające się cegły z głowicy słupa.

Fot.3 Skorodowana belka nośna stropu kolebkowego.

Fot.4 Pęknięty gzyms i ściana w wyniku

zacieków wody z dachu.

Fot.5 Pęknięty gzyms w budynku zabytkowym.

Fot.6 Pęknięty komin.

Fot.7 Uszkodzona elewacja budynku przez
wodę i czynniki atmosferyczne.

Fot.8 Pęknięty mur w pasie międzyokiennym.

Fot.9 Uszkodzona elewacja - wykruszone cegły.

Fot.10 Uszkodzenie muru ceglanego przez owady.

  1. Błędnie wykonana konstrukcja budynku

lub jego elementu, może być przyczyną problemów związanych z użytkowaniem budynku. W skrajnych przypadkach może to skutkować uszkodzeniem obiektu. Często przyczyną jest niedbalstwo oraz wykonywanie prac niezgodnie ze sztuką budowlaną i projektem.

Fot.1 Więźba dachowa podparta na podłożonej
pod nią desce.

Fot.4 Źle zamocowany element konstrukcji więźby dachowej,
który odpadł, pod wpływem obciążenia wiatrem.

Fot.2 Błędnie zamontowana rynna
(woda z deszczu nie jest przez nią odprowadzana).

Fot.3 Zacieki na poddaszu
(uszkodzone pokrycie dachowe).

  1. Błędy montażu konstrukcji

mogą być przyczyną awarii fragmentu obiektu budowlanego a także stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Montażem konstrukcji budowlanych powinny zajmować się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które wykonują prace budowlane na podstawie dokumentacji projektowej. Niestety w praktyce bywa różnie. Do największych problemów wykonawczych dochodzi wówczas, gdy błędy w dokumentacji projektowej nakładają się z błędami wykonawczymi na budowie. Błędy wykonawcze związane są bardzo często z brakiem odpowiedniego nadzoru na budowie bądź nie zawsze uzasadnionych względów oszczędnościowych.

Przeszklone fasady są powszechnie projektowane przez architektów w celu doświetlenia budynku oraz nadaniu elewacji ciekawej formy architektonicznej.

W projektowaniu fasad aluminiowych i ich wykonawstwie ważnym zagadnieniem jest odpowiednie wyeliminowanie możliwości powstania ogniw galwanicznych pomiędzy różnymi metalami zastosowanymi w fasadzie (stal zwykła, aluminium, ocynk, stal nierdzewna). Oprócz elementów metalowych w fasadzie znajdują się tafle szklane. Szkło jest materiałem kruchym i łatwo podatnym na uszkodzenia mechaniczne, istotną kwestią jest więc określenie na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych grubości szkła i rodzaju jego obróbki (termicznej i mechanicznej), dobranie materiałów dystansowych oddzielających szkło od elementów metalowych oraz sprawdzenie dopuszczalnych przemieszczeń projektowanej tafli szklanej. Projektowanie fasad jest zagadnieniem złożonym i wymaga wiedzy nie tylko na temat statyki budowli, ale także materiałoznastwa.

  • Błędny montaż konsol fasady grożący awarią fasady. Konsole nie przylegają do betonu, przestrzeń pomiędzy blachą czołową konsoli a ścianą żelbetową wypełniona klinem drewnianym lub kawałkiem rury, kotwy wygięte, często bez nakrętek. Brak wszystkich śrub potrzebnych do montażu słupa aluminiowego.
  • Konsole fasady zaprojektowano w tym samym miejscu, gdzie znajduje się dylatacja aluminiowego słupa fasady. W przestrzeni pomiędzy blachami konsoli a słupem znajdują się łby śrub, których tam być nie powinno. Aby wykonać na budowie takie połączenie, montażyści odgięli blachy konsoli do zewnątrz.
  • Nieszczelne elementy izolacji nad slupami fasady.
  • Niepasujące konsole przecięto na pół. Przecięcie elementów powoduje nie tylko zagrożenie korozja, ale przede wszystkim brak możliwości przeniesienia wszystkich zakładanych w obliczeniach obciążeń.
  • Błędne kotwienie słupa fasady w obrębie uszkodzonej krawędzi betonowego murka.

  1. Modernizacja budynku

często pociąga za sobą konieczność zwiększenia obciążeń na poszczególne elementy konstrukcyjne. Należy wówczas sprawdzić metodą obliczeniową, czy konstrukcja przeniesie dodatkowe obciążenia i czy nie stwarza to zagrożenia dla użytkowników. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku modernizacji produkcji w halach przemysłowych i wymianą suwnic.

Zbieramy wówczas niezbędne informacje dotyczące obiektu.Wykonujemy m.in. odkrywki fundamentów, inwentaryzację konstrukcji budowlanej, badania wytrzymałości betonu (nieniszczące i niszczące), odkrywki i inwentaryzację zbrojenia itp.

Fot.1 Odkrywka fundamentu w hali stalowej

Fot.2 Suwnica na podtorzu w hali stalowej-
detal (widać szynę jezdną, odbój i zderzak suwnicy)

Fot.3 Fragment hali z suwnicą

Modernizacja obiektu to także jego przebudowa i zmiana jego funkcji. Właściciele starych budynków bardzo często nie są w posiadaniu dokumentacji obiektu. Projektant wykonujący adaptację budynku do nowych funkcji potrzebuje informacji nie tylko na temat gabarytów, ale także rodzaju konstrukcji. Wówczas konieczne okazuje się wykonanie inwentaryzacji i odkrywek na istniejącym obiekcie.

  1. Konsekwencje starzenia się materiałów budowlanych

Poniższe przykłady przedstawiają awarie w budynkach, do których dochodzi na skutek starzenia się materiałów budowlanych. Pawilon o konstrukcji nośnej stalowej wybudowany w latach 80-tych został przekryty płytami z eternitu. Płyty eternitowe produkowano na bazie cementu z domieszka włókien azbestowych i w tym czasie był to materiał szeroko rozpowszechniony w budownictwie. W chwili obecnej użycie materiałów zawierających azbest jest zabronione i w przypadku zniszczenia materiałów wyprodukowanych na bazie azbestu, należy je w sposób bezpieczny usunąć i zutylizować. W ww. budynku doszło do spękania płyt eternitowych pod wpływem cyklicznych zmian temperatur. Płyty pękały w sposób kruchy i powodowały liczne uszkodzenia pokrycia dachowego. Uszkodzenie pokrycia dachu jest przyczyną jego nieszczelności i powstania zacieków do użytkowanych pomieszczeń. Może również powodować korozję stalowych elementów konstrukcyjnych budynku.

Fot.1 Papa jest mocno połatana.
W konsekwencji pokrycie dachowe jest nieszczelne.

Fot.2 Pęknięta płyta eternitowa pokrycia
dachowego traci swoją nośność.

Fot.3 Konstrukcja stalowa dachu, która została
wykonana jako przekrycie strukturalne - korozja stali.

Fot.4 Panel ścienny budynku z lat 80-tych.

Fot.5 Pęknięta szyba w witrynie.

  1. Przykłady wykonywanych przez nas odkrywek

Prawidłowo wykonana odkrywka ukazuje interesujący projektanta element budynku. Narusza strukturę obiektu w sposób niezbędny, minimalny i konieczny dla celów uzyskania maksimum informacji na temat konstrukcji, nie stanowiąc zagrożenia dla użytkowników ani nie przyczyniając się do awarii obiektu.

Fot.1 Odkrywka fundamentów.

Fot.2 Odkrywka belki stropowej i budowy stropu.

Fot.3 Odkrywka - przebicie w ścianie.

Fot.4 Odkrywka zbrojenia belki podsuwnicowej

Fot.5 Odkrywka belki stropu drewnianego.

Fot.6 Odwiert w stropie żelbetowym –
pobranie próbki do badań